Vier basisactiviteiten

Binnen het Jenaplanonderwijs onderscheiden we vier basisactiviteiten waarin mensen leven: gesprek, spel, werk en viering.

Gesprek

Op De Ratelaar voeren we veel gesprekken met de kinderen. Deze gesprekken kunnen verschillende doelen hebben: het verwerven van kennis, het uitwisselen van ervaringen, het ontwikkelen van meningen en het nemen van besluiten. Daarom zitten wij op De Ratelaar vaak in de kring. Je kunt elkaar dan goed zien en als gelijken met elkaar praten. Wij hebben verschillende vormen van kringgesprekken. Voorbeelden hiervan zijn de leeskring, actualiteitenkring en de kijk- en vertelkring.
Op school vinden ook informele gesprekken plaats tussen werkende en spelende kinderen en tussen groepsleerkrachten en kinderen. Ook vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan waarden en normen zoals het luisteren naar elkaar, het stellen van vragen en de ander leren begrijpen.

Spel

Wij stimuleren op school het spel van de kinderen. Het spel is belangrijk voor de sociaal-emtionele ontwikkeling. Door samen te spelen leert een kind rekening te houden met een ander en afspraken en regels te volgen. Daarnaast kan het kind via spel emoties verwerken. We kunnen onderscheid maken tussen vrij spel, begeleid spel en geleid spel. De rol van de leerkracht is bij deze vormen verschillend.

Werk

Als Jenaplanschool vinden wij het erg belangrijk dat kinderen verantwoordelijk zijn voor het eigen 'leren'. Zij werken immers niet voor de volwassenen, maar voor zichzelf en ontplooien hun eigen mogelijkheden.
Tijdens de werktijd en inloop krijgen de kinderen tijd om te werken aan hun weektaak. Deze taak staat voor de groepen 1 tot en met 8 beschreven op het planbord. De taken kunnen voor de kinderen individueel verschillend zijn.
Er zijn taken die voor de hele groep hetzelfde zijn, maar er zijn ook opgaven die gelden voor kinderen individueel of voor een groepje kinderen. Bij de invulling van de taak betrekken we zoveel mogelijk de kinderen zodat zij echt 'eigenaars' zijn van hun eigen ontwikkeling.
Viering

Viering

De vieringen zijn steeds terugkerende hoogtepunten. Door samen te vieren wordt het kind zich ervan bewust dat het onderdeel uitmaakt van een groep en van de schoolgemeenschap. Dit gebeurt wekelijks in de vorm van een weeksluiting met de hele school en daarnaast tijdens kleinere vieringen in de stamgroep. Tijdens een viering laten we elkaar zien wat ons heeft beziggehouden, brengen we geoelens op elkaar over (zoals vreugde of verdriet) en leren we waardering voor elkaar krijgen.
In jaarlijks terugkerende vieringen benadrukken we feestelijke gebeurtenissen zoals de verjaardagen, de herfstviering, Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, de laatste schoolweek, afscheid achtste-jaars, het schoolkamp, de afsluiting van een project en de jaaropening door het team.
Zoeken