09-09-2016; nieuwsbrief 2

09-09-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
Algemene informatie
Helma van Gogh
Kalender
Algemene ouderavond
Jenaplan ouderavond
Koffiekring
Wereld oriëntatie
Vrijwilliger gezocht
Displayrek
Surveillance
Kamp
Jumbo spaaractie
Verjaardagen
Agenda

 
Algemene informatie
Wij kijken terug op een fijne eerste schoolweek waarin we samen verdriet en mooie herinneringen hebben gedeeld rondom het overlijden van Helma, maar ook samen mooie vakantieverhalen hebben gedeeld. De kinderen hebben hun leerwensen voor dit schooljaar ‘gevangen’ op ons wensenschilderij in de gang: Jothan wil leren om een koprol te maken, Doede wil leren om de kralenplank te maken, Rafi wil mooi leren schrijven en Jolie wil leren hoe alle dieren heten want ze wil graag dierenverzorger worden. Maar er zijn nog veel meer mooie leerwensen! Wij stimuleren het eigenaarschap hierin van alle kinderen en zullen er alles aan doen hen hierbij te helpen! Komende week hangt ook het eerste fotoschilderij in de reeks van ‘het moment van de week’ in de gang; wij kijken er naar uit om deze mooie reeks uit te bouwen!
 
Helma van Gogh
Via deze weg willen wij u danken voor de enorme betrokkenheid en saamhorigheid rondom het overlijden van Helma. En aantal van u heeft al gebruik gemaakt van de gedenkhoek op de ronde tafel in de hal. 
 
Wij weten inmiddels dat de uitvaart maandag 12 september zal plaatvinden in de kerk in het centrum van Deurne. De plechtigheid start om 10.30 uur. Kinderen die daar behoefte aan hebben kunnen samen met hun ouder(s) de kerkdienst bijwonen. Daarna zal Helma in besloten kring gecremeerd worden.
 
Wilt u juf Lian laten weten of u met uw kind(eren) de plechtigheid bij zal wonen? Juf Lian kan dan bepalen of zij ook naar de kerkdienst zal gaan. In dat geval worden de andere kinderen opgevangen door juf Susanne en juf Chantal. Juf Marianne, juf Jessica (en juf Lian) vertrekken om 10.00 uur te voet naar de kerk. Na de dienst zullen wij gezamenlijk weer terug naar school lopen.
 
Zowel namens de Ouderraad als namens de school wordt een rouwadvertentie geplaats. We zullen tevens voor een bloemstuk zorgen.

Kalender
De kalender voor het komend schooljaar is klaar; het is een bijzonder mooie uitvoering met kindertekeningen! Helaas is er iets verkeerd gegaan bij de drukker waardoor de kalenders verkeerd in elkaar gezet zijn (de data en inhoud klopt wel). We zijn hierover nog in gesprek met de drukker om tot een passende oplossing te komen. Wij hebben ervoor gekozen om deze kalender morgen toch mee te geven zodat u uw eigen planning kunt maken. Wij streven er naar om de correcte uitvoering zo spoedig mogelijk te verstrekken.
 
Algemene ouderavond op dinsdag 13 september

Wij nodigen u van harte uit op de algemene ouderavond op dinsdag 13 september. Wij starten om 20.00 uur in de groepen. De avond duurt tot 21.00 uur Op deze avond krijgt u van de leerkracht informatie over het reilen en zeilen in de groepen en de algemene afspraken en werkwijze.
 
Jenaplan ouderavond woensdag 21 september
Zoals beloofd, hebben wij ook een ouderavond gepland waarin wij u willen informeren hoe wij het Jenaplan onderwijs verder vorm en inhoud gaan geven. Wij hebben Freek Velthausz, de docent die het team hierin begeleidt, uitgenodigd en u bent van harte welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur. Hij zal o.a. vertellen over Jenaplanonderwijs en ons speerpunt hierin van de vakken wereld oriëntatie. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar uw denkbeelden hierin!
 
Koffiekring

Wij hebben ervoor gekozen om dit schooljaar de koffiekring afwisselend op de dinsdag en donderdag te houden. Alle data staan in de kalender vermeld. Op een enkele koffie ochtend is noch juf Marianne noch juf Jessica aanwezig in verband met andere verplichtingen. Uiteraard staat dan toch de koffie voor u klaar!
 
Wereld oriëntatie & projecten

Zoals u weet, vormt het jenaplanonderwijs dit schooljaar een belangrijk speerpunt. Wij worden daarin begeleid door Freek Velthausz; een bekende Jenaplan expert in Nederland. Wij helpt ons met een theoretisch kader, maar is ook heel concreet in de groepen – als coach – bezig om samen met iedere collega handvaten en tips te kunnen geven. Wij hebben ervoor gekozen om onze leerweg ‘op te hangen’ aan de ‘kapstok’ van wereld oriëntatie. Het zelf ontdekkend leren en het eigenaarschap van de kinderen zijn belangrijke speerpunten binnen het Jenaplanonderwijs en dit is mooi zichtbaar binnen de vakken van wereldoriëntatie!  Wij zullen u steeds informeren over de projecten en zullen de mooie momenten daarin met u delen. Wij beginnen met een thema uit het domein ‘Mens & Samenleving’ omdat dit mooi aansluit bij de start van het schooljaar waarin we elkaar in de groep en tussen de groepen onderling steeds beter leren kennen. Het thema gaat in de onderbouw onder andere over vriendschap en familie. In de middenbouw wordt dat uitgebouwd naar banen, maar ook naar discriminatie. In de bovenbouw gaat het over bevolkingssamenstelling, etnische groeperingen en vrijheid van meningsuiting.

De doelen per thema zijn (landelijk) bepaald; binnen het Jenaplanonderwijs, waar het eigenaarschap van kinderen op hun leerdoelen een belangrijke plaats inneemt, kunnen daarnaast additionele invalshoeken binnen een groep ontstaan. Als u de klas een keer inloopt, herkent u als het goed is wat er speelt en leeft bij kinderen. Wij nodigen u graag daartoe uit!
 
Op zoek naar een vrijwilliger
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om hand en spandiensten uit te voeren op onze school. Hierbij kunt u denken aan kopieerwerk, het aannemen van de telefoon, het doen van boodschappen, aannemen van post enz.  Lijkt dit u wat of kent u iemand die hier geknipt voor zou zijn, laat het ons weten!!! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne van de Mortel (locatieleider) marianne.vandemortel@prodas.nl
 
Displayrek
In de centrale hal vindt u in het displayrek – gedurende het gehele schooljaar – informatie die wij u geheel vrijblijvend aanreiken. Het betreft op dit moment met name informatie over verschillende typcursussen.
 
Surveillance op donderdag

Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan voor een aantal vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen tijdens de surveillance op de maandag, dinsdag en donderdag. We zijn blij dat we dit samen met een aantal ouders dit schema hebben kunnen maken. Helaas is Wilma, de coördinator, wegens ziekte de komende week niet in staat om te surveilleren. Een aantal ouders die zich al hebben opgegeven, hebben we bereid gevonden om te helpen. Echter, voor de donderdag zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die ons hierin tijdelijk kunnen helpen. Heeft u op donderdag van 12.15 uur tot 12.45 uur tijd en wilt u ons hierbij helpen dan horen we dit graag. U kunt dit doorgeven bij Marianne van de Mortel. (marianne.vandemortel@prodas.nl)
 
Kamp – programma groep 5 woensdag 5 oktober

In eerder berichtgevingen hebben wij verteld dat groep 5 op woensdag 5 oktober op school zal zijn. Deze woensdag is voor hen een echte verlenging van kamp, met allerlei feestelijke activiteiten rondom het kampthema, gezelligheid en iets lekkers!
 
Kamp – herhaalde informatie
Zoals ieder jaar gaan we met alle groepen op kamp aan het begin van het schooljaar! Het kamp zal plaatsvinden in week 40. Om de middelen die wij ter beschikking hebben nog beter voor alle kinderen in te kunnen zetten, hebben wij besloten dit jaar naar één locatie op kamp gaan.

 
Onderlinge kennismaking is het doel dat als een rode draad door deze kampdagen loopt. Hoewel wij naar één locatie gaan, zullen bijna alle activiteiten gericht zijn rondom de aparte groepen. Dat wil zeggen dat het programma (en het slapen) dus echt per groep plaats vindt. Enkele activiteiten zullen, met het oog op de Jenaplangedachte, juist groepsdoorbrekend zijn.
 
De indeling van de week ziet er als volgt uit: de onderbouw en middenbouw zullen maandag 3 oktober en dinsdag 4 oktober op kamp zijn. De kinderen van groep 1 t/m 4  zijn op woensdag vrij, de kinderen van groep 5 hebben op woensdag een afsluitend programma met de leerkracht op school. De bovenbouw zal van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 7 oktober op kamp zijn. Op vrijdag zijn de kinderen van de bovenbouw ook om 12.30 uur uit.
 
We gaan naar de blokhut in Liessel. 
 
De kosten voor het kamp zijn: Voor de groepen 1 t/m 5 € 20,- per kind. Voor de groepen 6 t/m 8 30,- per kind.
 
Aangezien groep 8 twee keer op kamp gaat in dat laatste jaar, innen we beide kampen tegelijk aan het begin van het schooljaar. Het eindkamp is 1 nacht dus 20 euro per jaar. Voor groep 8 vragen we dus €50,- per kind.
 
We willen jullie vragen de eerste week van het nieuwe schooljaar het kampgeld contant bij de leerkracht in te leveren, zodat we direct de inkopen voor de kampen kunnen gaan doen.  Je kunt een envelop inleveren bij de leerkracht met daarop de naam van ieder kind en het kampgeld erin. Graag per kind apart, als je meerdere kinderen in het gezin hebt. 
 
Wij zouden heel dankbaar zijn voor jullie hulp. We hebben ouders nodig die, samen met het team,  kunnen helpen bij activiteiten, voor het eten/vervoer zorgen, blijven slapen, etc. Als je beschikbaar bent, zou je dan zo vriendelijk willen zijn dit even door te geven aan de leerkracht? 
 
We gaan er voor de kinderen een onvergetelijk kamp van maken!
 
JUMBO spaaractie
Als school doen we mee met de Jumbo spaaractie. Verdere informatie hierover vindt u hieronder. We zouden het erg fijn vinden als iedereen mee wil sparen voor onze school. Vraag het bijv. ook aan opa’s en oma’s, de buren en vrienden!

Beste ouders,
 
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Deze spaardoelen staan nog niet vast. We willen graag met de leerlingen overleggen waar de behoeften liggen. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.
 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!       

 
Verjaardagen in augustus en september:
onderbouw: (niemand)
middenbouw:  Olivia is op 15 augustus 6 jaar geworden! Rafi wordt op 20 september 6 jaar!
bovenbouw: Ize is op 31 augustus 10 jaar geworden! Dejan is op 31 augustus ook 10 jaar geworden! Tarja wordt op 14 september 10 jaar!
 
Agenda

13 september algemene ouderavond
15 september koffiekring
15 september vergadering Ouderraad
16 september opening ontdek lab Deurne
20 september koffiekring
21 september ouderavond Jenaplan
22 september nieuwsbrief
29 september koffiekring
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan vind ik het erg prettig om daar meteen even op in te kunnen gaan! Op de dagen dat ik op school ben (in principe elke dinsdag, elke vrijdag en om de week op donderdag), sta ik altijd in de gang. U kunt mij natuurlijk ook mailen op: jessica.vanzuidam@prodas.nl
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Jessica van Zuidam

 
Zoeken