20-1-2017; nieuwsbrief 10

20-01-2017
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
20-1-2017; nieuwsbrief 10
 
 
Algemene informatie; project Ridders & kastelen

Zoals u weet, zijn wij aan het oriënteren op wat het Jenaplan onderwijs op de Ratelaar nu zo bijzonder maakt. U weet al, dat wij de vakken wereld oriëntatie middels projecten met de kinderen delen. Wij organiseerden deze projecten ‘bouw doorbrekend’ met de groepen 3 tot en met 8. Aangezien wij denken dat het begrip SAMEN één van onze krachtige kenmerken is, willen wij – bij wijze van ‘proeftuintje’ – het komende project ‘bouw doorbrekend’ organiseren, maar dan met de kinderen van 1 tot en met groep 8!  Binnen de projecten waren wij al gewend om naast een door de leerkracht aangereikt kader, de leervragen van de kinderen betreffende het thema, als leidraad van de lesstof te nemen. Wellicht heeft u in de weeksluitingen hier al een aantal leuke presentaties van herkend. Het thema ‘Ridders & kastelen’ start in week 5. Door hier met de groepen 1 tot en met 8 aan te werken, ontstaat er niet alleen de mogelijkheid om zowel de leervragen van de kinderen betreffende het thema centraal te stellen (naast de door de leerkracht aangereikte stof), maar kunnen er ook andere samenwerkingsvormen voor en door de kinderen gerealiseerd worden. Wij denken dat dit de kracht van ons onderwijs nog meer ten goede komt. Tijdens de studiedag van vrijdag 27 januari gaan wij ons onder andere ook hier mee bezig houden.
 
In de centrale hal en in het halletje voor de klas van juf Chantal, ziet u op de ramen nu de eerste contouren van een kasteel verrijzen. Deze ‘kasteelmuren’ worden in de loop van de weken nog wat verder ‘aangekleed’ en dienen als ‘etalageruimte’ om het projectwerk van de kinderen op ten toon te stellen. Dit kunnen tekeningen, versjes, verhalen en uitwerkingen van de leervragen van de kinderen zijn. Ouders die vandaag op de weeksluiting aanwezig waren, hebben de ‘levensgrote’ geschilderde prinses en ridders gezien die, als zij komende week af zijn gemaakt, ook de hal en komen te hangen. Wij willen u hiermee deelgenoot maken van het leerplezier van de kinderen.
 
Als u thuis nog attributen, materialen of posters heeft die binnen het thema passen en die wij mogen gebruiken op onze tentoonstelling (of in de klassen), dan houden wij ons van harte aanbevolen!
 
open ochtend
Afgelopen woensdag ochtend (18 januari) hebben wij een ‘open ochtend’ georganiseerd. Deze is heel druk bezocht; het bleek dat een aantal gezinnen (ongeveer 8) serieuze belangstelling heeft voor de Ratelaar en het Jenaplanconcept! Wij willen alle ouders die ons hebben geholpen, heel hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet!
 
Mocht u nog een gezin kennen dat belangstelling heeft voor onze school, kunt u aangeven dat zij altijd welkom zijn voor een rondleiding op school! Wij nemen  daar graag de tijd voor! Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Marianne of mij zelf.
 
‘biebspreuk’
De ‘biebspreuk’ is inmiddels op de muur van bibliotheek aangebracht! Tammy (groep 7) heeft deze samen met haar moeder bedacht:  “Ben je me kwijt ? Ik ben niet zoek .  Ik zit in de bieb en lees een boek . Dank jullie wel voor jullie mooie inbreng; ik wil iedereen natuurlijk uitnodigen om een kijkje te nemen in onze schoolbieb!
 
Speelochtend
Via deze weg willen wij u deelgenoot maken van ons plan om op een aantal vaste momenten in de maand een speelochtend te organiseren voor kinderen van 0 tot 4 en hun ouders. Wij houden u uiteraard op de hoogte van onze plannen!
 
Dunantweg

De afgelopen week hoor ik dat het gevaarlijk is / gevaarlijker lijkt te worden, om de Dunantweg over te steken. Wij zijn ons aan het oriënteren om te bezien op welke wijze wij een signaal naar de gemeente kunnen maken. Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij per mail aan te geven wanneer u samen met uw kind per fiets of lopend deze weg oversteekt? Dat kan via jessica.vanzuidamm@prodas.nl. Dank u voor de moeite!  
 
Verjaardagen januari:
onderbouw: Sima wordt 24 januari 4 jaar!
middenbouw:  Klara wordt 25 januari 6 jaar!
bovenbouw: Leanne werd op 4 januari 12 jaar! Milan werd op 16 januari 11 jaar! Floor wordt op 26
januari 13 jaar!
 
Agenda
 
24 januari koffiekring
24 januari Leerlingraad
26 januari Ouderraad vergadering
27 januari Studiedag team: alle kinderen zijn vrij
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam
Zoeken